സ്വാതന്ത്ര്യം

ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ നോർമ്സുകൾ എന്താണോ,അവ അനുസരിച്ച് അതിപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും അല്ലേലും അതിനുതകി ജീവിച്ചു വന്നവർക്കാണ് അങ്ങ് ചെറുപ്പം മുതൽ ‘നല്ല രീതിയിൽ’ വളർന്നു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ‘നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയത്’ എന്ന പേര് നേടിയെടുക്കാനും കിട്ടുവാനും സാധ്യമാവുന്നത്.പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലും കടിഞ്ഞാണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണാമെങ്കിലും ഒന്നിനൊന്നു ഭേദമെന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്നിനെയും എടുത്ത് കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുവില്ല. ഉപഭോധ മനസ്സുകളിൽ ശരികൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തി പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് എഴുതാതെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഇനിയെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അവന്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ ചാപ്പകുത്തലുകളുടെ നാളുകളാണ്.ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത്.ആ ആലോചനയിൽ പശുവിനെയും ആടിനെയും കൈവിട്ട് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കയറിനു സമമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഹാ കഷ്ടം! എന്ന് ചെറുതായെങ്കിലും ഉരുവിടണം. കാരണം അതും ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s