മുഖങ്ങൾ

മുഖങ്ങളിലൂടെയാണ്  മനുഷ്യൻ പ്രതക്ഷ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാവുന്നത്. അവന്റെ ഭാവങ്ങൾ അറിയുന്നതും ആ മുഖത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്.കരയുന്നതും, ചിരിക്കുന്നതും, പുച്ഛിക്കുന്നതും, മന്ദഹസിക്കുന്നതും, ദേഷ്യം അറിയിക്കുന്നതും അങ്ങനെ നാനാവിധ ഭാവങ്ങൾ മുഖങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് അവനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന്  ശ്രേഷ്ടമാകുന്നു. ഗബ്രിയേൽ ഒകാറായുടെ ‘വൺസ് അപ്പോൺ ടൈമിലെ’ പോലെ  പല വിധ ചിരികൾ തന്നെ അവൻ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കുന്നു.ഓഫീസ് ഫെയ്സും, സ്ട്രീറ്റ് ഫെയ്സും,ഹോം ഫെയ്സും, കോക്ക്റ്റൈൽ ഫെയ്സും,ഹോസ്റ്റ് ഫെയ്സും അങ്ങനെ തരത്തിന് ഒത്ത് മുഖം ക്രോടികരിക്കാൻ വയസ്സിനൊത്ത്  അവന്  സാധ്യമാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സാധ്യമാക്കാത്തവനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പിൻതള്ളപെടുന്നു.അങ്ങനെ പുറംതള്ളപെടാതെ നിക്കാൻ, അവൻ അവനെ തന്നെ മെരുക്കിയെടുക്കുകയും തൽപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ സദാസമയവും വിജയകൊടി നാട്ടുന്ന സന്തോഷവാനായ മനുഷ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന, ആ ആസ്വസ്ഥതയിൽ പുളകം കൊള്ളുന്ന ഒരുവനായി തീരുകയും  ഒരായുഷ്ക്കലും മുഴുക്കെ തന്നെത്തന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോക്കെ തിരിച്ചറിയുകയും, ജീവിതം ഒരു ദിനത്തിൽ മരണത്തിന് കീഴടുങ്ങുന്നത് കൂടി ഇതിനൊക്കെ വിരാമമിടേണ്ടി വരുവല്ലോ എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും  ഭാഗ്യവാനാകുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s