നീല താഴ്‌വര

നീല താഴ്‌വരയിലൂടെ നടക്കണം. ആരും കാണാതെ, ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ. അദൃശ്യമായി! കാഴ്ചകൾ പലതരം കാണണം. കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്ക ഒന്നുപോലും വിടാതെ ഒപ്പിയെടുത്ത് ഓമനിക്കണം. ചിലത് ചിലർക്ക് അവരുപോലും അറിയാണ്ട് കൊടുക്കണം, ചിലരെ ഒപ്പം കൂട്ടണം, ചിലരെ പാതിവഴിയിൽ തഴയണം. മുറിവുകൾ തുന്നികെട്ടണം. തുന്നലിന്റെ വേദനയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ ചിരിക്കണം. ആ ചിരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചലിക്കണം. പുതിയ നീല താഴ്‌വരയിലേക്ക്.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s