ഭയം

ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് എരിവും പുളിയും  മിശ്രമായി ഹൃദയത്തിലേക്കും അവിടെനിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തലുകളുണ്ടായേക്കാം. എത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കിയാലും അതങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആസ്വദിച്ചു കാർന്നു  തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നേരിയ  അറ്റം പോലും കിട്ടാണ്ട്  നമ്മളങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നിക്കേണ്ടിവരുന്ന  അവസ്ഥ! ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ കഴിയാതെ,മരവിപ്പ് കൊണ്ട് യാന്ത്രികമാകുന്ന അതിനെ  പിന്നീടാണ്  ഞാൻ ‘ഭയം’ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഈ ഭയം അപരിചിതരെ പരിചിതിരാക്കുമ്പോൾ, തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ മിന്നൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന്  ശരീരത്തിലൂടെ ശരവേഗത്തിൽ പായിക്കുന്നു . മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൂപ്പുകുത്തി മുങ്ങാൻകുഴിയിടുന്നു, അകവും പുറവും വേർതിരിക്കപ്പെടാനാവാതെ, വാക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ  കഴിയാതെ മധുരമാകേണ്ടിയിരുന്ന വാക്കുകൾ അപശബ്ദങ്ങൾ തീർക്കുന്നു.എന്നാൽ എന്നെങ്കിലും തികട്ടിവരുന്ന   ഈ എരുവിൽ നിന്നും പുളിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഭയപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ മെനഞ്ഞെടുത്ത   ധൈര്യമുള്ളവളെന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാകും എനിക്കു നഷ്ടമാവുക . എന്നാലും ഒന്ന് നഷ്ട്ടപെടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ലഭിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s