കോന്തല

വേരുകൾ പിഴുതെറിയുന്നവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ചിതയിലേക്ക് എറിയുന്നവൻ പോലെയാണ്. വളർന്ന നാടും വീടും ഒരാളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിന്റെതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചോർക്കുന്ന ആത്മകഥാമംശമുള്ള നോൺ ഫിക്ഷൻ പുസ്തകമാണ് കോന്തല. വയനാടിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും, അന്തരീക്ഷവും, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും കൽപറ്റ നാരായണൻ തന്നിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു. എത്രതന്നെയായാലും, എന്തുതന്നെയായാലും ജനിച്ചു വളർന്നിടം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരേട് തന്നെയാണെന്ന് ‘കോന്തല’ സമർധിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s